Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings TravelTimothys Familyδραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού, παρέχοντας ποικίλες υπηρεσίες.

 

Βασική αρχή και δέσμευση της Εταιρείας “Timothy’s Family”, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family”:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η Εταιρεία Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

 

Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές, Συνεργάτες και Πελάτες της και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.

 

Αποστολή της Εταιρείας είναι να προωθεί υψηλής ποιότητας προτάσεις και λύσεις στους πελάτες της, στη διοργάνωση ταξιδιών, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προσδοκία τους.

 

Όραμά μας είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας στο τομέα του τουρισμού και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης και φιλίας, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

 

Στόχος μας είναι:

  • Να παρέχουμε σταθερή ποιότητα υπηρεσιών.
  • Να εξασφαλίζουμε τη συνεχή επιτυχή πορεία της Εταιρίας στην αγορά.
  • Να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, καθώς και στον ανταγωνισμό.
  • Να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας.

Να λαμβάνουμε υπόψη μας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπηρεσιών μας.