Εγγραφές – Δηλώσεις Συμμετοχής σε Οργανωμένα Ταξίδια:

Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στο Γραφείο της Εταιρείας Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” ή στα Γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω internet, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι:

1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής (εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έως είκοσι (20) ημέρες πριν την αναχώρηση) ή ολόκληρου του ποσού μετρητοίς ή έμβασμα τραπέζης ή πιστωτική κάρτα (με εξόφληση έως δέκα (10) ημέρες πριν την αναχώρηση) και

2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής (τιμολογιακές πολιτικές, ακυρωτικές πολιτικές κ.ά).

Για την έγκυρη εγγραφή θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι και τυχόν άλλα στοιχεία. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 (δέκα) πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να ακυρώσει την κράτηση και να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος που εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι και η Εταιρεία θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε της ζητηθεί.

Τιμές Ταξιδιών – Επιβαρύνσεις κ.α.:

Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος/έντυπο, µε βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους ισχύοντες ναύλους/επίναυλους, φόρους, καθώς και κάθε παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυρωτικά, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού και να του επιστραφούν τα χρήματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των 20 ατόμων) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου, στην περίπτωση που τα εισιτήρια του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο Ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Οι παιδικές εκπτώσεις όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα. Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων «τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοιπων Ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση. Οι αναγραφόμενες τιμές κατά άτομο αφορούν ενήλικες Ταξιδιώτες, ενώ οι τιμές για τη συμμετοχή παιδιών/εφήβων διαφοροποιούνται κάθε φορά, ανάλογα με τον τύπο δωματίου και την τιμολογιακή πολιτική των Ξενοδόχων, Ακτοπλοϊκών Εταιρειών, Αεροπορικών Εταιρειών κά.

Ακυρώσεις:

Η πραγματοποίηση του ταξιδιού απαιτεί ελάχιστο αριθμό 20 (είκοσι) ατόμων. Η προθεσμία ειδοποίησης σε περίπτωσης ματαίωσης της εκδρομής από την Εταιρεία είναι πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία επιστρέφει στον Ταξιδιώτη τα χρήματα που εισέπραξε, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Εύλογα παράπονα κατά την διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται επί τόπου στο συνοδό ή μετά την επιστροφή από το ταξίδι και εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στην Εταιρεία. Το Πρόγραμμα της Εκδρομής και οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.) σε οργανωμένο ταξίδι, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά με τις πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι.

Οι ακυρώσεις γίνονται µόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται τις παρακάτω επιβαρύνσεις (εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):

  • Είκοσι μία (21) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση: 25€ για ταξίδια στην Ελλάδα και 50€ για ταξίδια στο εξωτερικό κατά άτομο (διαχειριστικά έξοδα).
  • Από είκοσι (20) έως δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση: 30% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
  • Από δεκατρείς (13) έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
  • Έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση και μέχρι και την αναχώρηση (No-Show/μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα µε τους όρους των συμβάσεων της κάθε Εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι/κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας. Για τα ατομικά/μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου των Αεροπορικών Εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρωτικών, επειδή ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για τη χρήση αυτήν. Επίσης, επιβαρύνεται µε τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια αγώνων και άλλων πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασµό του και η επιστροφή τους είναι συνήθως αδύνατη. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τριημέρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων παρεμφερών μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ. υπηρεσιών, τα ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να φτάσουν στο 100%.

Υποχρεώσεις – Ευθύνες Εταιρείας Γενικού Τουρισμού:

Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κ.α.) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξαιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών κ.α. αιτιών. Δεν μπορεί, επίσης, να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων ή δρομολογημένων αεροπλάνων και πλοίων για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους. Τονίζεται ότι η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της που μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανώτερης βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές. Θα εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους Ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για την Εταιρεία ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανώτερης βίας, από τους ίδιους τους Ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή ελλείψει αυτού στο Γραφείο μας) και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο Γραφείο οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες μέρες, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η Εταιρεία θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία μπορούν να παραλαμβάνονται από την έδρα της Εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες του Λογιστηρίου, δηλαδή Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00 – 17:00.

Υποχρεώσεις – Ευθύνες Πελάτη/Ταξιδιώτη:

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν και άλλα άτομα, η συμμετοχή προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση όλων προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις των συνοδών και η έγκαιρη προσέλευσή στους τόπους συγκέντρωσης. Αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του Ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο Ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σε αυτό. Στα αεροδρόμια και λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) ώρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν απώλεια μέσου μεταφοράς του ταξιδιού, λόγω καθυστέρησής σας, συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα με δικά σας έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Τα έξοδα για την επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους Ταξιδιώτες, η δε Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμει οργανωτικά σε αυτό. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες οργανωμένου ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο ταξίδι που έχει κρατήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση οφειλόμενου ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή τους. Στην περίπτωση των αερομεταφορέων, δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν.

Πολιτική Επεξεργασίας & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση και για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που μας έδωσαν την συγκατάθεσή τους για προωθητικές ενέργειες μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή προωθητικό υλικό. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μοιράζονται και δεν δημοσιεύονται και χρησιμοποιούνται μόνο και αποκλειστικά για τις κρατήσεις. Οι πληροφορίες όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γεννήσεως, τηλέφωνο, e-mail και σε ορισμένες περιπτώσεις πληροφορίες ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο ή ταυτότητα) είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να γίνουν κρατήσεις.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία χρησιμοποιούνται:

  1. Σε Αεροπορικές / Ακτοπλοϊκές Εταιρίες για την έκδοση του αεροπορικού / ακτοπλοϊκού ναύλου.
  2. Σε Ξενοδοχεία / Ενοικιαζόμενα Δωμάτια / Διαμερίσματα  για την κράτηση του δωματίου.
  3. Σε Μουσεία για την έκδοση εισιτηρίων εισόδου.
  4. Σε Εταιρίες Μεταφορών και Ενοικίασης ΙΧ, για την ενοικίαση ΙΧ και την έκδοση εισιτηρίων τρένου/λεωφορείου.

Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” δεν θα πουλήσει, εμπορευτεί ή αποκαλύψει σε τρίτους πληροφορίες που απορρέουν από την εγγραφή και χρήση σε υπηρεσία στην ιστοσελίδα μας (όπως ονόματα και διευθύνσεις) χωρίς την συναίνεση του χρήστη ή πελάτη. Το παραπάνω δεν ισχύει σε περιπτώσεις εισαγγελικού εντάλματος ή άλλης δικαστικής παρέμβασης, όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος για τον χρήστη ή για τους άλλους.

Σύμβαση Συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι (Π.Δ. 339/1996):

Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” διοργανώνει και πωλεί ή μεταπωλεί ταξιδιωτική υπηρεσία και έχει την ευθύνη της εκτέλεσής της και ο συμβαλλόμενος πελάτης αποδέχεται να συμμετάσχει σε αυτό, βάσει των όρων, σε συνδυασμό µε τους γενικούς  όρους συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι της Εταιρείας μας και του ισχύοντος προγράμματος εκδρομών (της Εταιρείας μας ή συνεργαζόμενης Εταιρείας), για τη συγκεκριμένη περίοδο και το συγκεκριμένο ταξίδι, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα σύμβασης που αποδέχεται με την εγγραφή του ο Ταξιδιώτης, αποδεχόμενος ταυτόχρονα τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής και της Πολιτικής Επεξεργασίας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας.

Ρύθμιση Διαφορών:

Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” είναι εναρμονισμένη με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί.

Η Εταιρεία Γενικού Τουρισμού Dreams Give Wings Travel “Timothy’s Family” και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει, κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.