Α/Α Ονοματεπώνυμο Μετ.Μερίδια Αξία Μεριδίων Ποσοστό Μεριδίων
1 Πριτσίνα Μαρία 102/200 1020.00 51%
2 Κονδύλη Άννη 98/200 980.00 49%
Σύνολα 200/200 2000 100%